Успехът на вашия бизнес до голяма степен зависи от избора на добър счетоводител. Тъй като счетоводната материя е доста сложна, подборът на правилния счетоводител може да се окаже нелека задача. Обичайно разбирате дали сте направили добър избор на по-късен етап.

Как да разпознаете добрия счетоводител?

 • Той би ви спестил време и средства.
 • Във всеки един момент той би ви консултирал за най-изгодния за вас вариант за оптимизация на данъци и осигуровки.
 • Той би ви предоставил необходимата финансова-счетоводна информация за взимане на правилни управленски решения.
 • С добър счетоводител ревизиите и проверките ще протичат безпроблемно.

Безотговорността и некомпетентността на счетоводителя, обаче често се забелязват по-късно, когато вече са нанесени вреди на фирмата. В повечето случаи собственикът разбира за това след ревизии от институции или проблеми с документацията при участие в обществени поръчки, кандидатстване за кредити и др.

Съмнявате ли се в професионализма на вашия счетоводител? Предлагаме ви да обърнете внимание на следните признаци, които биха ви подсказали, че е време да го смените.

 • Поставяте под съмнение неговата компетентност

Дори и да сте човек с добро икономическо образование, трудно може да разберете от самото начало дали счетоводителят ви е достатъчно компетентен. Сигнали и съобщения за нередности от данъчна администрация, отказване на кредити поради непълна или неточна счетоводна документация, налагане на глоби и др. са все знаци, подсказващи, че вашият счетоводител не е компетентен.

 • Лоша комуникация

От изключително важно значение е счетоводителят да дава навременна, актуална и точна информация, касаеща финансовото и имуществено състояние на фирмата. Всеки закъснял отговор от вашия счетоводител може да нанесе поражения на фирмата ви. Признаците, доказващи, че имате недобра комуникация със счетоводителя си: когато той не отговаря на обажданията или на съобщенията ви; когато той отсъства често от офиса си или пък когато трудно можете да си уговорите лична среща. Предвид сложността на счетоводната материя, всеки професионалист в областта трябва да може да обясни на своя клиент на разбираем език възникналия счетоводен, данъчен или правен казус.

 • Недобра организация на работа

Лошата организация на счетоводната отчетност е предпоставка за увеличаване на риска от грешки, загуба на документи, неспазване на срокове и губене на времето както на счетоводителя, така и на останалия персонал във фирмата. Обърнете внимание как вашият счетоводител подрежда документацията ви, колко време му е необходимо, за да ви даде поисканата от вас справка. Това са все признаци, показващи дали счетоводителят ви е добре организиран.

 • Данъците ви не са оптимизирани

Възможно е вашият счетоводител умишлено да не ви информира за възможностите за намаляване на данъчната тежест, за да избегне допълнителен счетоводен труд, както и риск при евентуални данъчни проверки. Да вземем за пример признаване на разходите за пътуване и престой. Осчетоводяването на фактурите за нощувки и гориво, билети за транспорт, заповеди за командировка и др. са свързани с допълнителна работа, затова е възможно вашият счетоводител да не ви информира за възможността за намаляване на корпоративния данък.

 • Безпричинно повишаване на цените за счетоводно обслужване

Често срещано явление е дадена счетоводна къща да предложи много ниски цени на своите клиенти в началото, а по-късно постепенно да ги увеличи. Трябва да знаете, че зад всяко едно повишаване на цените е необходимо да се потърси обективна обосновка – увеличаване на документооборота или на персонала, регистрация по ЗДДС и др. Логично би било да има повишаване на цените, ако например отговорността, която поема счетоводителят, се е увеличила.

 • Пренебрежително отношение

Ако счетоводителят ви не показва заинтересованост и не отделя време, за да ви консултира във връзка с финансовото състояние на фирмата, счетоводен казус и други въпроси, които ви вълнуват, то е време да помислите дали не е по-добре да го смените.

 • Извършва действия без изрично да е упълномощен за това

Тъй като в днешно време счетоводителят обикновено е упълномощен да представлява фирмата ви пред редица държавни институции (НАП, НОИ, НСИ, ИТ), пред банки, клиенти и др., то трябва да внимавате дали вашият счетоводител не злоупотребява и не извършва действия, за които не е оторизиран. Пример за злоупотреба е издаването на фактура от името на клиента без неговото знание или пък извършване на плащания към доставчик без изричното позволение на клиента. Ако попаднете в подобна ситуация е добре да знаете, че можете да потърсите юридическа отговорност за длъжностно престъпление.

 • Неспазване на срокове

Всяко забавяне или неспазване на срокове може да доведе до големи загуби за вашата фирма, тъй като счетоводната отчетност е неминуемо обвързана със срокове. Вашият счетоводител трябва да се увери, че организацията на работа позволява да се сведат до минимум рисковете от пропускане на срокове или забавяне на счетоводни или данъчни процедури. Ако предавате навреме документите си, но въпреки това ви се налагат глоби, заради неспазване на срокове, то бъдете сигурни, че вашият счетоводител е неефективен и безотговорен.

 • Не спазва конфиденциалност

Необходимо е доверието между счетоводител и клиент да бъде огромно, тъй като именно счетоводителят е човекът, който е запознат с всички тайни на фирмата, като финансовото и имущественото ѝ състояние, клиентите и доставчиците, източниците на финансиране и др. В случай, че вашият счетоводител разкрие конфиденциална информация на трети лица, то можете да потърсите както морална, така и правна отговорност от него.

 • Греши твърде много

В професията счетоводство човешкият фактор е от ключово значение, което увеличава риска от субективни грешки. Разбира се, никой не е застрахован и дори и най-големият професионалист може да сгреши. Това не е нещо необичайно, но ако се греши системно, то може да поставите компетентността и уменията на вашия счетоводител под съмнение.

Сблъсквали ли сте се с някой от гореспоменатите признаци до сега? Ако дори и един от тях ви е познат, то помислете дали не е време да смените своя счетоводител. Най-походящото време да предприемете тази стъпка е в началото на отчетната година.