Като модерна администрация, ангажирана със събирането на приходи и защита на фискалния интерес на държавата, Националната агенция за приходите обнови своя Етичен кодекс. Документът е част от политиката на НАП за изграждане на ефективна и прозрачна среда, чрез подкрепянето на личната почтеност и професионалната етика, като основополагащи ценности в институцията.

Със своя Заповед № ЗЦУ-1910/11.12.2019 г. изпълнителният директор на НАП утвърди

 Етичен кодекс на служителите в НАП

От служителите се очаква да възприемат етичните норми на поведение, очертани в този кодекс, и да се стремят да изпълняват своите задължения, в съответствие с принципите на професионалната етика.

Източник: Интернет страницата на НАП