На интернет страницата си НАП информира, че всички предприятия, получили подпомагане с оборотен капитал заради временните противоепидемични мерки, ще отчитат използваните средства през модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Отчитането ще се  осъществява еднократно и когато лицата са получили средства по първа и втора фаза, като и за двете схеми, по които са подавани заявления BG16RFOP002-2.095 за основните и BG16RFOP002-2.097 за допълнителните данни, отчитането ще става чрез комуникация към подаденото и одобрено заявление в схема BG16RFOP002-2.095.

За улеснение на отчитането след 6 май 2021 г. в модула „Комуникация с УО“ ще е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде Отчет от краен ползвател на помощта по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК и Декларация за липса на друго публично финансиране. Подаването на двата документа е задължително условие за изпращане на комуникацията, като е необходимо същите да бъдат коректно приложени към съответното описание в падащ списък на подаваните документи в комуникацията. При необходимост предприятията ще могат да подадат и други документи със свободно описание. Всеки от подаваните документи е необходимо да бъде подписан с КЕП от представляващ предприятието или да бъде подадено сканирано копие на документа, подписан на хартия.

Повече информация за отчитането на използваните средства, сроковете за подаване на отчетите и образците на документите може да видите в рубриката „Отчет на дейността“.