Изпълнителният директор на НАП утвърди Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходитеДокументът описва правилата на Националната агенция за приходите по отношение на видеонаблюдението, целите на извършващото се видеонаблюдение, както и мерките, предприемани от Агенцията, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на НАП. Елементите на политиката са приложими за всички структури на НАП с функциониращи системи за видеонаблюдение.

Източник: Интернет страницата на НАП