На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. на председателя на НСИ за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.

Заповедта е обнародвана и в ДВ, бр.85 от 24 10. 2017 г. – Неофициален раздел, стр. 77.