С отговор с изх. № 33-00-165#1/09.06.2022 на направено запитване от Института на дипломираните експерт счетоводители в България, НАП представя своето становище относно данъчното данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.