Поради ситуацията, свързана с COVID-19, се предвижда удължаване на сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година. Българските финансови институции, които имат задължения съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, могат да предоставят отчетните си файлове до 30 септември 2020 г.

Към настоящия момент ЕС подготвя директива, с която да бъдат удължени сроковете за автоматичен обмен на информация между държавите членки, съгласно Директива 2014/107/ЕС (DAC2) и Директива (ЕС) 2018/822 (DAC6). След окончателното приемане на директивата ще бъдат променени съответните срокове, предвидени в ДОПК. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и американските данъчни власти са обявили възможността за подобно удължаване на сроковете съгласно Common Reporting Standard (CRS) и FATCA.

Източник: Интернет страницата на НАП