Удостоверения по БУЛСТАТ ще се издават и получават по електронен път по искане на заявителите, вписани в регистъра.

Това ще стане възможно след като парламентът одобри проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, предложен от Министерския съвет, съобщи правителственият пресцентър.

Министрите се надяват, че получаването на електронен документ ще улесни гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, каквато е практиката сега.

Създават се и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството за премахване изискването за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.

Документът ще се изисква служебно по електронен път.

С предлаганите промени в Закона за регистър БУЛСТАТ се осигурява също така възможност за регистрация в Централния регистър на особените залози на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, уточняват от Министерския съвет.

Източник: Интернет страницата на Министерски съвет