1.    Търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия (разработена съобразно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) с цел да получат идентификационни кодове за своите фирми и обекти.

Пример:
Фирма Х има два магазина, магазин 1 и магазин 2.
Необходимо е фирма Х да заяви 3 идентификационни кода
Код „1“ за самата фирма Х (код за икономически оператор като търговец на дребно)
Код „2“ за магазин 1 (код за обект 1, който търговеца на дребно управлява)
Код „3“ за магазин 2 (код за обект 2, който търговеца на дребно управлява)

Издател на идентификационни кодове за България е “Печатница на Българска народна банка” АД. Системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019г.

За да регистрирате вашите търговски обекти в системата е необходимо да подадете онлайн заявление в уеб-базирана система, която ще бъде достъпна на следния електронен адрес:  www.bgtpd.com
2.    За получаване на идентификационни кодове на фирми и обекти са задължително необходими:

       2.1 Издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция “Митници”.
2.2 Валиден квалифициран електронен подпис*, издаден на юридическото лице;
2.3 Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;
2.4 Телефон за връзка;
2.5 Акцизен номер (ако има такъв)

3.    След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на фирма и/или търговски обект, на регистрирания от Вас e-mail ще получите идентификационния код, както и QR код, съдържащ идентификационния код.

4.    Подробно ръководство за работа със системата ще може да намерите на упоменатия по-горе адрес: www.bgtpd.com

5.    Издаването на идентификационни кодове на  икономически оператор и обект не подлежи на заплащане.

* Използваният електронен подпис трябва да е в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 2014г. Електронен подпис за физически или юридически лица издават регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. В България оперират няколко дружества с лицензи за извършване на удостоверителни услуги, издадени от Комисията по регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

Източник: Интернет страницата на Агенция „Митници“