Официално са гласувани и приети новите срокове за 2020 г:

  1. До 30.06.2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасяне на данъците по нея.
  2. Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) се удължава също до 30.06.2020 г.
  3. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г. Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020 г.
  4. До 30.09.2020 г. се удължава срокът от ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети (ГФО).
  5. Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 при неосъществяване на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.
  6. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.