Важно за  търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки. Председателя на НСИ със Заповед № РД – 05 – 485 / 03.11.2022 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2023г.:

  • за вътресъюзен внос – 700 000 лв.
  • за вътресъюзен износ – 1 000 000 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са:

  • за вътресъюзен внос – 11 000 000 лв.
  • за вътресъюзен износ – 29 300 000 лв.

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв. Заповедта е обнародвана в бр.90 на Държавен вестник от 11.11.2022 година.

Източник: НАП