От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави.

Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност. Това включва еднаквото третиране на гражданите на двете страни и запазването на вече придобити права и прилагането на законодателството само на една от страните по отношение на задължението за осигуряване. Уредено е също сумирането на осигурителни периоди при преценката на правото на пенсия, както и редът за изплащане на отпуснатите пенсии.

В материалния обхват на спогодбата от българска страна се включват пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии от тези видове в рамките на държавното обществено осигуряване.

Спогодбата е приложима за гражданите на двете държави, които са или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете държави, както и за членовете на техните семейства, които ползват права от посочените лица.

Източник: Национален осигурителен институт