Физическо лице, едноличен собственик на капитала на дружеството, прави апортна вноска в едноличното си дружество на недвижим имот през март 2022 г. Недвижимият имот е придобит през 2009 г. на цена по ниска от стойността на апортната вноска, оценена от вещите лица.

Въпросът е:

  1. Дължи ли лицето данък към момента на извършване на апортната вноска? Следва ли да подаде ГДД по чл. 50 за направената апортна вноска?
  2. При продажба на апортирания имот от търговското държество и плащане в полза на лицето, доходът подлежи ли на облагане?

Възмездното прехвърляне на недвижимо имущество от физическо лице се облага с данък върху годишна данъчна основа. Изключение от това правило са доходите от продажба, освободени от облагане на основание чл. 13 от ЗДДФЛ. Доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишната…