Първо да видим какви условия следва да са изпълнени, за да се приеме, че дадена фирма не е осъществявала дейност през съответния период.

В т. 30, &1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е регламентирано, че „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които са налице едновременно следните условия:

1. През отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

2. През отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

3. Не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

4. Не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Ако за вашата фирма са изпълнени едновременно посочените условия, то следва да се приеме, че тя не е осъществявала дейност през 2018 г.

По силата на чл. 38, ал. 9, т. 2 предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период са освободени от задължението да публикуват годишния си финансов отчет по реда на чл. 38, ал. 1 – 8 от Закона за счетоводството.

Обстоятелството, че не са осъществявали дейност, предприятията декларират с декларация, която се публикува в срок до 31.03. на следващата година в Търговския регистър, т.е. 31.03.2019 г.

Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че фирмата не е осъществявала дейност през предходната календарна година, се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3. Видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле №1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Важно е да се отбележи, че такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се дължат за публикуване на декларацията за липса на дейност през отчетния период.

Друго, на което следва да се обърне внимание е, че заявител при подаване на заявление Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за неосъществяване на дейност НЕ МОЖЕ да бъде съставител на ГФО.

В чл. 15 от Закона за търговския регистър е регламентирано кой може да бъде заявител. Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел, прокуриста, друго лице в предвидените по закон случаи, адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията, пълномощник с изрично пълномощно. В чл. 15, ал. 3 от същия закон е предвидено изключение, което дава право на съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да заявява за обявяване актовете по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от Закона за счетоводството.

От всичко казано може да се направят следните изводи:

1. Заявленията са няколко вида: за вписване, заличаване и обявяване.

2. Декларацията за липса на дейност е за обявяване.

3. Оправомощени да подават заявления са: търговецът (управителят), адвокат с изрично пълномощно и други лица, но само в предвидените изрично по закон случаи. Един от тези случаи е по чл. 15, ал. 3 за подаване на ГФО от съставители на финансови отчети.

4. Както се вижда, тези норми не касаят декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството. Поради тази причина съставителите на финансови отчети не могат да я подават.

Също така, предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството през 2018 г. и нямат задължение за подаване на годишен отчет за дейността, имат задължение да подадат в НСИ декларация /Приложение №11/, с която да декларират икономическа неактивност през 2018 г. в срок до 30.04.2019 г. Декларацията се подава в Информационната система „Бизнес статистика“, на e-mаil или на хартия в съответния отдел на „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

До тук обърнахме внимание на документите, които следва да бъдат подадени за фирмата, която не е осъществявала дейност през 2018 г. Сега да видим какво не следва да бъде подавано ….

По силата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

ОБОБЩЕНИЕ:

1. ДО 31.03.2019 Г. – ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ Г3.

2. ДО 30.04.2019 Г. – ПОДАВАТ В НСИ ДЕКЛАРАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ №11/, С КОЯТО ДЕКЛАРИРАТ ИКОНОМИЧЕСКА НЕАКТИВНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

3. НЕ ПОДАВАТ ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 92, АЛ. 4 ОТ ЗКПО, ОСВЕН В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ.