Организаторите на хазартни игри с издадени лицензи по Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри не следва да уведомяват Националната агенция за приходите за спирането на работата си по време на действието на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, които включват и преустановяване на посещенията на игрални зали и казина.

За срока на забраната удостоверенията за издадени лицензи на посочените организатори следва да останат на „отговорно пазене“ при самите организатори, като под никаква форма те не следва да бъдат предавани физически в администрацията на НАП или пък изпращани чрез оператор на куриерски услуги.

В случай че действието на заповедта не бъде удължено с последваща заповед на Министъра на здравеопазването и организатори на хазартни игри в попадащи в обхвата на заповедта обекти (игрални зали и казина), решат по свое усмотрение да преустановят дейността в тях, е приложим общият ред, регламентиран в чл. 40, ал. 1 от ЗХ.  

Източник: НАП