С приемане на Пакета за ДДС в областта на електронната търговия от Съвета (Директива (ЕС) 2017/2455 през декември 2017 г. и с Директива (ЕС) 2019/1995 през ноември 2019 г.), считано от 1 юли 2021 г. се премахва прага за освобождаване от ДДС (който за България е 30 лв.). По този начин всички стоки, внасяни в ЕС от трети страни, ще се облагат с ДДС, независимо от тяхната стойност  и подлежат на митнически формалности (деклариране с митническа декларация за допускане за свободно обращение).

Пример
Ако досега закупена от онлайн търговец в трета страна (Китай,  САЩ и др.) стока на стойност до 30 лева се е получавала без митнически формалности, директно на адрес на доставка, то след 01.07.2021 г. за същата тази стока ще се дължи ДДС, което ще налага и извършването на митнически формалности (досега прилагани само за пратки над 30 лева).

В същото време с прилагането на Пакета за ДДС в областта на електронната търговия на ниво Европейски съюз се въвеждат и мерки за опростяване на събиране и плащане на ДДС чрез:

– Обслужване на едно гише при внос (Import One-Stop Shop или IOSS, предназначен предимно за онлайн платформи и онлайн търговци извън ЕС) или

– Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, предназначен за дистанционните продажби на стоки от трети държави или територии за потребление в Европейския съюз (Специален режим).

Какво означава това за потребителите, които пазаруват онлайн от държави извън ЕС?

Моля, запознайте се със следващата информация:

Получаване на пратки, ако онлайн търговецът/платформата е регистриран  по IOSS

Пакетът за ДДС в областта на електронната търговия предвижда възможност онлайн платформите или онлайн търговците да събират дължимото ДДС за стоки още в момента на поръчката (считано от 01.07.2021 г.). ДДС ще се начислява в размер с оглед държавата на доставка, заедно с цената на стоката и цената на доставката. Търговецът ще има ангажимент да декларира и заплати събрания ДДС на държавата членка по идентификация (регистрация), която след това го разпределя между държавите членки на получаване на стоките. По този начин гражданите предварително ще имат информация за разходите за доставка и дължимия данък.

Пример
Купувач – физическо лице от Република България, който пазарува от регистриран по IOSS онлайн търговец от трета страна, например САЩ Китай и др.), заплаща предварително, при покупката ДДС в размер на 20% на онлайн търговеца/платформата за онлайн търговия. Стоката се доставя до адреса на получателя, като в общия случай той не дължи допълнителни такси, извън предварително обявените от търговеца. Впоследствие платформата/търговецът превежда сумата за ДДС към данъчните органи на съответната държава, в която ще се потребява стоката.

За да се извърши поръчката и доставката по описания начин, онлайн търговецът/ платформата трябва да са регистрирани за използване на IOSS. Тъй като на този етап регистрацията по IOSS не е задължителна, моля информирайте се предварително дали онлайн търговецът е регистриран и какви са условията му за доставка.

Получаване на пратка, ако онлайн търговецът/платформата НЕ е регистриран по IOSS

В случай, че онлайн търговецът или онлайн платформата, на която се помещава той, не работят с IOSS, тогава задължението за митническо оформяне е на получателя на стоката.

Това може да стане чрез:

– подаване лично на митническа декларация по електронен път  или

– упълномощаване на друго лице (например доставчикът) като митнически представител/декларатор.

АКО ПОДАВАТЕ МИТНИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНО

Митническото законодателство на ЕС не ограничава правото на получател на пратка да избере сам да декларира за допускане за свободно обращение стоките, вложени в пратката с митническа декларация, като за улеснение може да използва митническа декларация с намален набор от данни при внос, по колона H7, данните за която се подават по електронен път (чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците).

В този случай получателят е вносител/декларатор и се прилагат всички приложими изисквания на законодателството по отношение на декларатора.

С митническа декларация с намален набор от данни, по колона Н7 могат да бъдат декларирани следните пратки:

– чиято собствена стойност не надвишава 150 EUR

– не са обект на забрани и ограничения

– не съдържат акцизни стоки

! В случай, че собствената стойност на пратката надвишава 150 евро, стоката следва да бъде декларирана с митническа декларация по колона H1 от Приложение Б на ДР.

За подаване на данните за митническа декларация по електронен път е необходимо деклараторът да притежава:

– EORI номер (информация за това как да получите ЕОRI номер по електронен път и  как да получите ЕОRI номер на гише)

– квалифициран електронен подпис (КЕП) и

– регистрация за подаване на данни по електронен път в Е-Портала на Агенция „Митници“ (информация как се извършва регистрация и как се заявява достъп)

Допълнителна инфромация за процедурата по регистрация за подаване на данните по електронен път на документи, може да се намери в Е-Портала на Агенция „Митници“ – Документи – Актуални документи – Регистрация 

! Гражданите имат възможност да подадат митническа д

екларация чрез Е-Портала на Агенция „Митници“, за което не се дължат такси към Агенция „Митници“. Въпреки това регистрацията, подготовката и онлайн подаването на митническата декларация може да ангажира време и да изисква от получателя запознаване с голям обем информация и правилното й прилагане в практическия процес. Подаването на митническата декларация изисква известни дигитални знания и умения, както и познания по митническото законодателство, в това число и за определяне на тарифния код на стоката. Насоки за определянето на тарифния код можете да намерите тук

! Агенция „Митници“ оказва съдействие на гражданите чрез Сървиз Деск, но не може да отмени изцяло декларатора като декларира и подаде декларацията вместо него. Правилното деклариране на данните и подаване на митническата декларация е гаранция за успешното завършване на процедурата по допускане за свободно обращение на пратката.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРАТКА ЧРЕЗ МИТНИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Всяко лице може да определи свой митнически представител за извършване на митническото оформяне.

Това представителство може да бъде:

– пряко, когато митническият представител действа от името и за сметка на друго лице (т.е. необходим е EORI номер на получателя, който е и декларатор); или

 косвено, когато митническият представител действа от свое име, но за сметка на друго лице, съгласно чл. 18 от МКС (т.е. не е необходим EORI номер на получателя, вкл. при подаване на митническа декларация Н7).

Митническият представител, който е титуляр на разрешение за отсрочено плащане и използва Специален режим, действа като косвен представител. В случай, че не използва Специалния режим, митническият представител може да действа като пряк или косвен.

Освобождаване на пратка чрез митнически представител, който използва Специален режим

Специалният режим може да се прилага от всички данъчно задължени лица (включително митически представители), но той е предназначен най-вече за доставчиците на пратките – куриери и пощи.

Основното при този режим е, че титулярят на разрешението за отсрочено плащане събира ДДС за пратката от получателя и впоследствие го превежда към Агенция „Митници“. В този случай доставчикът ще действа като косвен представител и ще е декларатор, т.е. не е необходимо получателят да разполага с ЕORI номер.

Пример

Ако пратката пристигне с доставчик Х и за нея не е начислено ДДС при поръчката от онлайн търговеца (т.е. не е използвана схемата IOSS), а доставчикът Х е титуляр на разрешение за отсрочено плащане и използва Специалния режим, то той ще декларира пратката пред митница и ще я достави на получателя. При получаването на пратката получателят ще заплати дължимия ДДС на доставчика заедно с начислените от него такси, които представляват цена за извършени услуги. Доставчикът ще заплати събрания ДДС към Агенция „Митници“.

Освобождаване на пратка чрез митнически представител, който не е титуляр на разрешение за отсрочено плащане

В случай, че пратката не се достави по схемата IOSS или по Специалния режим, то формата на митническо представителство се договаря между представителя и клиента.  Макар в този случай да има възможност представителят да е както пряк, така и косвен, в практиката повече се е наложило прякото представителство. При този вид представителство, ще е необходимо пълномощно, документи за пратката и EORI номер на получателя, като митническата декларация ще бъде подадена от негово име и за негова сметка. В този случай получателят ще внесе ДДС по банкова сметка на Агенция „Митници“, след което пратката ще бъде освободена.

Освобождаването на пратка чрез митнически представител е възможно да бъде свързано и с начисляване на такси за услуги от негова страна, размерът на които не се определя и не подлежи на контрол от страна Агенция „Митници“.  След 01.07.2021 г. цената на митническото представителство за пратки до 30 лева може да представлява голям процент от стойността на самите пратки.

Източник: Агенция Митници