Повечето предприемачи изпитват затруднения в избора на вид търговец и в оформлението на изискваната документация за учредяването им. Бяхме ви представили предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД. Днес ще ви запознаем с изискванията и административните процедури за вписването (регистрацията) им.

Първите стъпки…

Първо трябва да решите как да се казва фирмата ви. Наименованието трябва да е на български език, да не е осмиващо, обидно или др. противоречащи на морала наименования. Във фирменото наименование на Едноличния търговец задължително присъстват две от имената му. Може да се посочи в учредителните документи как ще се изписва фирменото наименование и на латиница (допълнително освен това на кирилица). Можете да проверите дали името е свободно в Търговския регистър в раздела „справки“, „права върху фирма/наименование“. Ако името е свободно с него може да съставите всички учредителни документи.  След това трябва да решите на какво седалище и адрес на управление ще бъде регистриран търговеца, какъв да бъде предметът на дейност, а за ООД и какъв ще е  размерът на регистрирания капитал, ще имате ли съдружници или не, как ще се управлява търговеца. След като си изясните тези въпроси, можете да започнете набора на следните документи (според зависимост от избраната структура):

Необходими документи за ЕТ

 1. Заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ. Заявлението, от което се нуждаете като ЕТ, е А1. (от сайта на АВ – Търговски регистър, раздел „Електронни услуги“).  Можете да го попълните както ръкописно, така и на компютър, след което да го занесете разпечатано и готово в Агенция по вписванията. Последните два листа от заявлението са “Указание за попълване”, което още повече улеснява запълването на празните полета.
 2. Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон – можете да го намерите в интернет и да го попълните предварително; ако пък в момента на вписването ви липсва този документ, на място в Агенция по вписвания ще ви предоставят (това важи и за останалите две декларации). В тази декларация заявявате, че не попадате в графата на лица, на които им е забранено да се регистрират като ЕТ.
 3. Декларация за истинността на заявените от вас обстоятелства – това е декларация по чл. 13, ал. 4, ЗТР.
 4. *Лиценз – но само ако дейността е подчинена на специален режим (под такъв специален режим са например обикновените аптеки или специализирани аптеки за семена, торове и препарати) – този документ не можете да подготвите сами.
 5. Образец от подписа на търговеца – т.н. спесимен. Този документ можете да подготвите сами, но е необходимо – преди да отидете в Агенцията по вписвания – да заверите подписа си под него нотариално. Нотариалната заверка ще ви струва 6 лв.

Необходими документи за ЕООД/ООД

Както вече знаете структурата на ЕООД и ООД е една и съща. Разликата е само, че при ЕООД ролята на общо събрание играе едноличния собственик, който взема самостоятелни (еднолични) решения, тъй като няма други съдружници. Именно затова документите за регистрацията са еднакви.

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В банката за откриване на набирателна сметка ще ви искат копие от дружествения договор и от учредителния протокол.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде с нотариална заверка на подписа на управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора да го изготвят.
 3. Учредителен акт (при ЕООД) /Дружествен договор (при ООД)
 4. Решение на Едноличния собственик (при ЕООД)/ Учредителен протокол (при ООД) – В решението/протокола се вземат най-важните решения около учредяването на дружеството:  кои са съдружниците, какъв е капиталът и на колко дяло по колко лева всеки се дели той; какъв е предветът на дейност; къкво е седалището и адресът на управление; кои са управителите и как представляват (поотделно, заедно или заедно и поотделно) и се приема учредителния акт (ЕООД)/дружествения договор (ООД).
 5. Заявление по образец А4 – В него се попълват обстоятелствата по учредяването, които могат да се извлекат като информация от учредителните документи.
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър, да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи.
 6. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 7. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само, когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 8. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 9. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията, посочени в тази разпоредба за да бъде вписано едно лице за управител на фирма. Подписва се.
 10. Удостоверение за запазено фирмено наименование – ако е подавано Заявление за запазване на фирма (Д1) –  не е задължително и струва 50 лв. Целта е да се запази приоритет върху определено фирмено наименование докато се изготвят, внесат и впишат документите по учредяването и се извършат всички формалности по него до възникването на съответния търговец.
 11. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

След като приключите с регистрацията…

Първата стъпка за започване на дейност на новата фирма е да се извади печат. След това дружеството следва да си извади електронен подпис с помощта, на който да подписва различни документи. На по-късен етап следва да се подпише договор за наем на помещение, от където дружеството ще осъществява своята дейност. Когато договорът за наем на помещение е подписан, обектът следва да получи съответните разрешителни. Нужна е пожарна документация, измерване факторите на работната среда и редица други неща, които са специфични и индивидуални на база на извършваната дейност.

Ако не се чувствате уверени в себе си и не искате да поемате този риск, Корект Акаунт Консулт може да ви съдейства за регистрирането на новата ви фирма.