НАП започна кампания, с която напомня на лицата – лицензирани по реда на Закона за автомобилните превози, извършващи обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и/или на Общността, които не са заплатили декларираните от тях задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, че срокът за доброволното им плащане е изтекъл, и че наличието на задължения в размер над 5 000 лв. е основание НАП да изпрати уведомление до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за налагане на принудителна административна мярка – временно или окончателно отнемане на лиценз за извършване на съответната  дейност.

Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение.

Детайлни справки за просрочените публични задължения, клиентите на НАП могат да направят чрез e-портала на НАП с електронен подпис или с ПИК.“

Източник: Интернет страницата на НАП