Искане за издаване на удостоверение относно приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя (удостоверение А1), както и уведомление вече могат да се подават онлайн, чрез използване на нова електронна услуга на НАП „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Удостоверения и копия на документи“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция.
С новата услуга потребителите могат да попълват необходимите данни, съгласно избрания формуляр на искането/уведомлението, да прикачват документи и да ги подават.
Достъпът до новата услугата се предоставя, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед №З-ЦУ-2567/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП.

За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.

Следва да се има предвид, че услугата предоставя възможност за избор на формуляр, в зависимост от типа на задълженото лице, като искането се подава от:

1. заетото лице и/или от неговия работодател:

  •    „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд236);
  •   „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – ( ОКд237);
  •   „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО / Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд241)
  • /ОКд236, ОКд237 и ОКд241/

2. заетото лице:

  •     “Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд240).

3.    самостоятелно заетото лице:

  •    „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд238);
  •     „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд239)

4. заето или самостоятелно заето лице:

  •   „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице или самостоятелно заето лице в една държава-членка“ – (ОКд284), обособени в група „Удостоверения и копия на документи“ в новата платформа за електронни услуги на НАП.

Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените от тях формуляри с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната услуга в персоналния си екран.
Подаденото искане по електронен път се обработва в компетентната структура за лицето, където се извършват действия за издаване или отказ от издаване на съответния документ в 30 дневен срок.
За връчване на издадените вече документи лицата ще бъдат уведомявани чрез изпращане на съобщение на имейл адрес или чрез обаждане на посочен телефонен номер.

Източник: НАП