Разработена е допълнителна функционалност в електронните услуги на НАП за подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване,  работещи в състава на ЕСФП и подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД.  Тя осигурява алтернативен начин за подаване на данните, чрез качване (upload) на xml файл. Новата разработка е във връзка с изпълнение на задълженията на сервизните организации, регламентирани в чл. 49б, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н–18/2006 г)
Структурата на XML файловете за подаване на данните, XSD схемите, както и примерни XML файлове са публикувани на интернет сайта на НАП, в раздел Фискални устройства, СУПТО и е-магазини, рубриката Фискални устройства –  За производители и сервизни организации в подзаглавието XML схеми.

Източник: НАП