Във връзка с промени в Закона за туризма, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 2020 г. и промени в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 2020 г., на сайта на НАП са публикувани:

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея ;

Данъчна декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък