На интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918 от 20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Източник: НАП