В бр. 104 от 08.12.2020 г. на ДВ е публикуван Законът за изменение и допълнение на ЗДДС. В преходните и заключителни разпоредби се въвеждат изменения и допълнения в ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за счетоводството, някои от които са свързани с удължаване на срокове, касаещи годишното счетоводно приключване.

Променени срокове в ЗКПО

Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗКПО, считано от 01.01.2021 г., годишната данъчна декларация /ГДД/ се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Съответно, има и промяна в сроковете за деклариране и внасяне на данъка върху разходите, който се декларира с ГДД, подавана от данъчно задълженото лице, в срок до 30 юни.

Като резултат от направените промени в срока за подаване на ГДД декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО, се налагат и промени в разпоредбите, касаещи определянето на авансовите вноски. В чл. 83, ал. 2, т. 1 и чл. 84 от ЗКПО показателят нетни приходи от продажби за предходната година се заменя с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната, т.е. определяне на авансовите вноски за 2021 г. ще се извършва на база нетните приходи от продажби за 2019 г., а не на база 2020 г., както беше досега.

В сила от 01.01.2021 г., определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година се декларират с декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година. Това означава, че данъчно задължените лица ще декларират авансовите вноски с подаване на отделна декларация в срок от 1 март до 15 април, а не както досега с ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

Въвежда се нов срок за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски. Съгласно чл. 88 от ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г., данъчно задължените лица могат да подават в срок до 15 ноември на съответната година декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават.

В сила от 01.01.2021 г., месечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за месеците януари, февруари и март – в срок до 15 април на текущата календарна година.
  • за месеците от април до ноември – в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят
  • за месец декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година.

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 1 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Завишен е с 5 на сто размера на допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски /от 20 на сто на 25 на сто/. В сила от 01.01.2021 г., съгласно чл. 89 от ЗКПО, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25 на сто се дължи лихва.

Променени срокове в ЗДДФЛ

Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г., ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ:

  • лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци;
  • физически лица, регистрирани като земеделски стопани

се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Непроменен остава срока за подаване на ГДД за физическите лица /без лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ/. Тези лица подават ГДД, както досега в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

В тази връзка са направени промени в чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, които са свързани с отстъпката от годишния данък за довнасяне. В сила от 01.01.2021 г., лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.

Променени срокове в Закона за счетоводството

Във връзка с променените срокове за подаване на ГДД съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ се удължават сроковете в чл. 38 от Закона за счетоводството. В сила от 01.01.2021 г., предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган в срок до 30 септември на следващата година.

Удължен е и срокът за публикуване на декларацията за липса на дейност през отчетния период. В сила от 01.01.2021 г., предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, която се публикува в срок до 30 юни на следващата година.

Източник: Държавен вестник