В бр. 92 на Държавен вестник от 17.11.2017 г. са публикувани следните промени:

1.Закон за корпоративното подоходно облагане

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността НЕ ПОДАВАТ данъчнозадължените лица, които през данъчния период НЕ СА осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Това е записано в променения чл. 92, ал. 4 от ЗКПО.

Новата разпоредба на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

2. Закон за счетоводството

Промяна в чл. 38, ал. 9 в Закона за счетоводството освобождава предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период от задължението да публикуват годишните си финансови отчети. Обстоятелството, че не са осъществявали дейност се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Важно е да се отбележи, че за публикуване на декларациите НЯМА ДА СЕ ДЪЛЖАТ такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията.

3. Закон за данък върху добавената стойност

  • Изменение във връзка с правото на упражняване на доброволна регистрация по ЗДДС – в сила от 01.01.2019 г.

При заявяване на вписване на първоначална регистрация  пред Агенцията по вписванията, дружествата ще имат възможност паралелно с това да заявят правото си за ДОБРОВОЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС. Когато заявлението за регистрация, в този случай, се подава от адвокат, то той трябва да представи писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, като няма изискване пълномощното да е нотариално заверено.

Също така, при регистрация по ЗДДС, в този случай, лицата няма да прилагат справка за облагаемия оборот.

НАП ще извършва проверка на основанието за регистрация в 7 дневен срок от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражненото право за доброволна регистрация по чл. 100, ал. 5 в компетентната НАП от Агенцията по вписванията.

В тази връзка в ЗДДС се правят следните изменения и допълнения бр. 92 от Държавен вестник:

5. В чл. 100 се създава ал. 5:

„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

6. В чл. 101:

а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;

б) в ал. 2 се създава т. 6:

„6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;

в) в ал. 4 се създава изречение трето:„В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;

г) алинея 6 се изменя така:

„(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“

  • Изменение във връзка със задължението за изготване на регистрационен опис на наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС – в сила от 01.01.2019 г.

Отпада изискването за съставяне и подаване на регистрационен опис по образец на наличните активите по смисъла на Закона за счетоводството и за услугите, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит.

Новите промени предвиждат правото на приспадане на данъчен кредит за услугите и закупените активи преди датата на регистрация по ЗДДС, които са налични към датата на регистрация, да се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.

В тази връзка в ЗДДС се правят следните изменения и допълнения в бр. 92 от Държавен вестник:

1. В чл. 74:

а) в ал. 2 т. 3 се отменя;

б) в ал. 3 т. 6 се отменя.

2. В чл. 75:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;

б) алинея 3 се отменя.

3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.

4. В чл. 77:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“;

б) алинея 3 се отменя.

7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.

8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.

9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.