От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), електронните търговци ще могат да заявят желанието си да прилагат алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

Необходимо е търговците, които извършват продажби чрез електронен магазин, отговарят на изискванията на наредбата за прилагане на алтернативния режим и желаят да се възползват от него, да подадат към НАП информация за: използваните доставчици на платежни услуги; платежните сметки, по които се получават плащанията по извършваните продажби; номерата на използваните виртуални ПОС; информация относно софтуера на електронния магазин.

С подаването на информацията към НАП търговецът ще получи и уникален идентификационен номер на електронния си магазин.

В случай че за електронния магазин вече е подадена информация по Приложение №33 от наредбата, търговците следва да подадат посочените по-горе данни чрез коригиране на подадените такива.

Напомняме, че за прилагането на алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, е необходимо да бъдат  изпълнени едновременно следните условия:

1. Софтуерът за управление на продажбите в електронния магазин следва да:  генерира уникален номер на всяка регистрирана поръчка за закупуване на стока/услуга; да осигурява пълнота и интегритет на създаваните при използването му данни; да осигурява еднозначна автентификация на потребителите/операторите при работа с него. Когато софтуерът представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата;

2. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, търговецът приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон;

3. Чрез софтуера по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.

За извършваните продажби по този ред, вместо фискален/системен бон, електронните търговци издават документ, който трябва да съдържа най-малко следните реквизити: наименование, номер и дата на документа; данни за търговеца; уникален номер на клиентската поръчка; референтен номер на финансовата трансакция;  наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане; двумерен баркод (QR код), съдържащ посочена в наредбата информация за продажбата.

Всички електронни търговци, прилагащи алтернативния режим за неприсъствени плащания, са длъжни да подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно приложение №38 от наредбата, и се подава от 1–во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. XSD-схемата на файла можете да изтеглите тук. XSD-схемата, както и примерен XML файл, са достъпни и на сайта на НАП, в раздел Програмни продукти, Спецификации за подаване на данни, Електронни магазини.

С един файл може да се подава информация само за един електронен магазин.

В рамките на периода на подаване могат да се подават многократно данни за един електронен магазин. За окончателни се считат последно подадените данни в рамките на периода на подаване.

От 1 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г. в електронния портал на НАП ще е налична тестова услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.“. Достъп до нея ще получат автоматично лицата, които имат достъп до електронната услуга „Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“.

От 1 август 2020 г. услугата „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.“ ще бъде достъпна за подаване на реални данни.

Необходимо е всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, изпълнява условията и желае да прилага алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, да се запознае подробно с разпоредбите на чл. 3, ал.17 и глава седма „г“  от Наредба №Н-18/2006 г.

Източник: Интернет страницата на НАП