В бр. 51 на ДВ от 18.06.20021 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 15 ЮНИ 2021 Г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп., ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г.)

С него се регламентират условията, критериите, реда  и начина на определяне на размера на средствата, които се отпускат на фирми, осъществяващи туроператорска дейност за възстановяване на суми за нереализирани пътувания от клиенти за периода 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. поради COVID 19.

Източник: Държавен вестник