ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2023 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 780 лв. и на минималната часова работна заплата 4,72 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г., бр. 102 от 2021 г. и бр. 25, 36 и 99 от 2022 г.) думите „710 лв. от 1 април 2022 г.“ се заменят със „780 лв. от 1 януари 2023 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 70 от 2022 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата „710“, „720“, „730“, „735“, „740“, „750“, „760“ и „770“ се заменят със „780“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2023 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво съгласно НКПД 2011 г. е определено като завършена степен на висше образование по Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Национална програма „Мелпомена“ и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, се определя от 1 януари 2023 г. в размер 780 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 4,72 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Източник: dv.parliament.bg