Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия внесе в Министерство на Финансите следните предложения за допълнение към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност:

  1. Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци /чл.92 ЗКПО/ – до 30 юни на следващата година, вместо 31 март на следващата година.
  2. В Закона за счетоводството да се направи промяна в сроковете в чл. 40 относно публикуване на Годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад:
  • За едноличните търговци – в срок до 30 септември на следващата година, вместо 31 май на следващата година.
  • За дружествата с ограничена отговорност и за всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 30 септември на следващата година, вместо до 30 юни за дружествата с ограничена отговорност и до 31 юли за всички други търговци по смисъла на Търговския закон
  • За Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност да заявяват вписване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет и предоставянето на Годишния им в Централния регистър при Министерството на правосъдието – в срок до 30 септември на следващата година, вместо 30 юни на следващата година.
  • За останалите предприятия срокът за публикуване на Годишни Финансови Отчети чрез икономическо издание или чрез интернет да бъде удължен до 30 септември на следващата година, вместо 30 юни на следващата година.

Източник: АССП