Днес Европейската комисия представи нови средства, с помощта на които системата на ЕС за данъка върху добавената стойност (ДДС) да стане по-устойчива на измами и да се затворят „вратичките“, които могат да доведат до широкомащабни измами с ДДС.

Целта на новите правила е да се изгради доверие между държавите членки, така че те да си обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни органи и правоприлагащите органи.

Според най-консервативните оценки измамите с ДДС могат да доведат до загуба на приходи за държавите — членки на ЕС, в размер на над 50 млрд. евро годишно. Тези средства може вместо това да бъдат използвани за публични инвестиции в болници, училища и пътища. Разкритията от т.нар. „Райски досиета“ отново показаха как богати частни лица и фирми използват схеми за избягване на данъците, за да заобикалят правилата на ЕС относно ДДС и да избегнат плащането на данъци. Според появили се наскоро доклади схемите за измами с ДДС могат да се използват за финансиране на престъпни организации, включително терористи.

Днешното предложение ще позволи на държавите членки да си обменят по-значима информация и да си сътрудничат по-тясно в борбата срещу тези дейности.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Трансграничните измами с ДДС са основна причина за загубата на приходи за бюджетите на държавите членки и на ЕС. Днешното предложение ще помогне за укрепване на сътрудничеството между националните институции и тези в ЕС, за да могат да се справят успешно с този проблем и да подобрят събирането на данъците.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, каза: „Райските досиета“ показаха ясно за пореден път, че определени лица се възползват от недостатъчно строгото прилагане на правилата за ДДС в ЕС, за да плащат по-малко данък. А ние знаем, че измамите с ДДС могат да бъдат източник на финансиране на престъпни дейности, включително на тероризъм. Борбата с тях изисква много по-активен обмен на информация между компетентните национални органи в сравнение със сегашните практики — и с днешното предложение се постига точно това. Например, експертите от мрежата на ЕС за борба с измамите — Еврофиск, ще имат достъп до данните за регистрация на автомобилите от други държави членки, като по този начин ще бъде елиминирана основна форма на измами, свързана с това, че при продажбите на нови и употребявани автомобили ДДС се начислява по различен начин.

Данъчните органи на държавите членки и сега си обменят информация за сделки между фирми и за трансгранични продажби, но в по-голямата си част информацията се обработва на ръка. В същото време няма система, чрез която правоприлагащите органи на ЕС да получават информация относно ДДС и разузнавателни данни за организирани престъпни групи, участващи в тежки измами с ДДС. На последно място, липсата на координация между разследванията на данъчните администрации и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнището на ЕС означава, че в момента тази бързо развиваща се престъпна дейност не се открива и преследва достатъчно бързо.

Днешните предложения ще засилят сътрудничеството между държавите членки, като ще им позволи по-бързо и по-успешно да преследват измамите с ДДС, включително тези, извършвани в интернет. Взети заедно, предложените мерки ще подобрят значително способността ни да преследваме и залавяме измамниците и престъпниците, които крадат данъчни приходи за собствена облага.

Основните мерки в новото законодателство предвиждат:

  • Засилване на сътрудничеството между държавите членки: понякога са необходими само няколко минути, за да се извърши измама с ДДС, поради което държавите членки трябва да разполагат с необходимите инструменти за незабавно действие. Днешното предложение предвижда в Еврофиск — съществуващата мрежа от експерти в ЕС за борба с измамите — да се въведе онлайн система за обмен на информация. Системата ще даде възможност на държавите членки да обработват, анализират и проверяват данните за трансграничната дейност, за да може рискът да бъде оценен възможно най-бързо и най-точно. За да могат държавите членки да проверяват по-добре трансграничните доставки, служители от два или повече национални данъчни органа ще могат да извършват съвместни данъчни проверки, което е от особено значение при измами в сектора на електронната търговия. Еврофиск получава нови правомощия за координиране на трансграничните разследвания.
  • Работа с правоприлагащите органи: новите мерки предвиждат нови форми на комуникация и обмен на информация между данъчните власти и европейските правоприлагащи органи (OLAF, Европол и новосъздадената Европейска прокуратура) във връзка с трансгранични дейности, за които има съмнение, че водят до измами с ДДС. Сътрудничеството с европейските органи ще позволи събраната от националните органи информация да бъде сверявана спрямо записите в базите данни за съдимост и друга информация, съхранявана от Европол и OLAF, с цел да се установят действителните извършители на измами и техните мрежи.
  • Обмен на важна информация относно вноса от страни извън ЕС: обменът на информация между данъчните и митническите органи ще бъде допълнително подобрен по отношение на определени митнически режими, които понастоящем благоприятстват измамите с ДДС. По силата на специален режим стоки, които пристигат от страни извън ЕС, с крайно местоназначение в една държава членка, могат да влязат в ЕС през друга държава членка, преминавайки транзитно през нея и без за тях да се заплаща ДДС, тъй като данъкът се начислява, когато стоките стигнат до крайното си местоназначение. Тази особеност на системата на ДДС има за цел да улесни търговията за почтените фирми, но може да се злоупотреби с нея с цел отклоняване на стоки към черния пазар и заобикаляне на плащането на ДДС. Съгласно новите правила данъчните и митническите органи във всички държави членки ще си сътрудничат по-активно, като си обменят информация за стоките, влизащи в ЕС.

Обмен на информация за автомобили: при търговията с автомобили също понякога се извършват измами поради разликата в начина, по който ДДС се начислява за нови и за употребявани автомобили. Нови или сравнително нови автомобили, при които цялата сума е облагаема, могат да бъдат продадени като употребявани стоки, за които ДДС се начислява само върху маржа на печалбата. Затова служителите на Еврофиск ще получат достъп и до данните за регистрация на автомобили от други държави членки.

Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент за консултация и на Съвета — за приемане.

Контекст

Предложените мерки се основават на „крайъгълните камъни“ на едно ново окончателно пространство на ЕС по отношение на ДДС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“, представен през април 2016 г.

Общата система на ДДС играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС.

Въпреки множеството реформи системата на ДДС се оказа неспособна да отговори на предизвикателствата на днешната глобална, цифрова и мобилна икономика. Настоящата система на ДДС датира от 1993 г. и бе замислена като преходна система. Тя е фрагментирана и твърде сложна за все по-големия брой предприятия, осъществяващи трансгранична дейност, и създава възможности за измами: националните и трансграничните сделки се третират различно, а в рамките на единния пазар могат да се купуват стоки и услуги без ДДС. Комисията отдавна настоява за реформа на системата на ДДС. За фирмите, развиващи трансгранична търговия в ЕС, границите все още са факт от ежедневието, що се отнася до ДДС. Действащите правила за ДДС са една от последните области на правото на ЕС, която не е в съответствие с принципите в основата на единния пазар.

За повече информация

Въпроси и отговори относно предложените инструменти за борба с измамите с ДДС

План за действие във връзка с ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“

Съобщение за печата относно реформата на правилата на ЕС в областта на ДДС

Въпроси и отговори относно реформата на правилата на ЕС в областта на ДДС

Данни относно реформата на правилата на ЕС в областта на ДДС

Въпроси и отговори относно ДДС за електронната търговия

Източник: Страницата на Европейска комисия