И как е възможно това!? На печалба съм, трябва данъци да плащам, а пари няма!!! Това възможно ли е!?

Разбира се, че е възможно. Отговорът се крие в следните простички обяснения …..

Да започнем с това, че между приходите, които реализира една фирма и парите които постъпват, т.е. постъпленията от продажби има съществена разлика.

Най – общо казано приходът възниква в момента, в който издадем фактура за извършената продажба и той намира отражение в отчета за приходите и разходите на фирмата.

Постъплението от продажбата е свързано с това събрали ли сме си парите от нашия клиент, на когото сме издали фактура за извършената продажбата. То се отчита в отчета за паричния поток на фирмата и възниква в момента, когато парите от реализираната продажба реално постъпят по сметката или касата на фирмата.

Естествено, че не е невъзможно приходът и постъплението да възникнат в един и същ момент, но ако това все пак се случи, вие трябва да сте големи късметлии, тъй като това означава, че клиентът ви е платил още при издаване на фактурата. Но на практика, както знаем, особено ако става въпрос за големи суми, почти винаги се договаря разсрочено плащане. Понякога дори, за съжаление се стига и до неплащане на издадената фактура поради различни причини, а документално вие вече имате приход, който подлежи на облагане с данъци.

Също така, аналогично на горното, има разлика между разходи и плащане.

Разходът, най – общо възниква, в момента в който получим фактура за извършена продажба на стока или услуга, а плащането, съответно, когато платим тази фактура, т.е. когато парите излязат от касата или сметката на фирмата. Разходът намира отражение в отчета за приходи и разходи или в увеличение на активите в баланса, а плащането в отчета за паричния поток.

Ако сте имали късмет и сте получили разсрочено плащане от вашия доставчик, то тогава ще имате време до момента на плащане на задължението.

И така, има разлика между печалба или загуба и нетен паричен поток. Печалбата представлява разликата между приходите и разходите, които реализира една фирма и намира отражение в отчета за приходите и разходите, а разликата между постъпленията и плащанията е нетния паричен поток и намира отражение в отчета за паричните потоци.

В крайна сметка откъде идва положението, че сте на печалба, а пари по сметката на фирмата или в касата няма….

На първо място идва оттам, че сте извършили продажби, за които сте издали фактури, НО НЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ПЛАЩАНЕ ОТ КЛИЕНТИТЕ СИ, т.е. реализирали сте приходи, но поради една или друга причина постъпление няма и така се увеличават вземанията от клиенти.

Също така реализираният приход поражда задължение за данъци, което след плащането им намира отражение в паричния поток.

В същото време, за да реализирате тези приходи, вие сте направили разходи по фактури за получени стоки или услуги, които сте платили веднага (т.е. не сте получили привилегията за разсрочено плащане), с което вашите задължения към доставчици намаляват.

Също така, за да развивате дейността си, вие се нуждаете от закупуването на активи и материални запаси, което е свързано с плащания, но в момента на закупуване им не се отразяват на печалбата ви.

Освен това имате кредити и лизинги, които са свързани с плащания, но в повечето случаи те не влияят на печалбата ви.

Всичко това може да доведе до липсата на пари, дори когато фирмата реализира печалба.

Изводът е, че за да имаме пари, трябва постоянно да следим за баланс между постъпленията и плащанията на парични средства, търсене на ефективност при събиране на вземанията от клиенти, както и получаване на изгодни условия при договаряне на доставките.