Данъчно-осигурителен календар – 13.10.2019 – 19.10.2019

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец септември.
  14 октомври 2019
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
  14 октомври 2019
 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2019 г.
  14 октомври 2019
 • Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав томати и игри в игрално казино.
  15 октомври 2019
 • Внасяне на месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  15 октомври 2019
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.
  15 октомври 2019
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец септември.
  15 октомври 2019
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември.
  15 октомври 2019

Данъчно-осигурител ен календар – 20.10.2019 – 26.10.2019

 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец септември 2019 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
  20 октомври 2019
  (Първият работен ден след 20 октомври 2019г. е 21 октомври 2019г.)
 • Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък
  20 октомври 2019
  (Първият работен ден след 20 октомври 2019г. е 21 октомври 2019г.)
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  20 октомври 2019
  (Първият работен ден след 20 октомври 2019г. е 21 октомври 2019г.)
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец септември 2019 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 август 2019 г. и месец септември 2019 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурит елите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2019 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди август 2019 г., които са начислени или изплатени през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец септември 2019 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекс а за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2019 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата , които през месец септември 2019 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)..
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2019 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец септември 2019 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2019 г. са във временна неработоспособност поради боле ст, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец септември 2019 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2019 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни д оходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2019 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец август 2019 г., които са начислени или изплатени след 25 септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2019 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2019 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задълж ително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 20 19 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец септември 2019 г.25 октомври 2019
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври.
  25 октомври 2019
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец септември 2019 г. е възникнало задължен ието за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
  25 октомври 2019
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец септември 2019 г. задължителни осигурителни вноски.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2019 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец септември 2019 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец септември 2019 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в диплома тическа служба.
  25 октомври 2019
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец септември 2019 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2019 г.
  25 октомври 2019
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за м есец септември 2019 г.
  25 октомври 2019

Източник: Интернет страницата на НАП