Физическо лице е собственик на ЕООД и управляващ съдружник в ООД, които извършват дейност. В качеството си на собственик на едноличното дружество, лицето представлява и управлява дружеството без сключен договор за управление и контрол. В дружеството с ограничена отговорност лицето има сключен договор за управление и контрол.

В тази връзка въпросите са:

  1. Задължен ли е собственикът на едноличното дружество да сключи договор за управление и контрол?
  2. Как следва да се осигурява собственикът на едноличното дружество с ограничена отговорност?
  3. В случай, че лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО и по договор за управление и контрол в дружеството с ограничена отговорност по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, при годишното определяне на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице, следва ли в Таблица 1 и 2 от справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход да се включва и брутното възнаграждение, което лицето е получило през годината по договора за управление и контрол?
  4. Подава ли се уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ в НАП за регистрация на сключения договор за управление и контрол?
  5. Полученото възнаграждение от управителя по договора за управление и контрол в дружеството с ограничена отговорност, както и внесените задължителни осигурителни вноски през годината признават ли се за разход на дружеството за данъчни цели?

Съгласно чл. 147, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Решенията за избор и освобождаване на управител на търговските…