Собственик сте на фирма, която се занимава с търговия. Между вас и ваш клиент, който също е фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, има сключен договор, по силата на който при достигането на определен оборот за шестмесечие, вие дължите 5% отстъпка върху целия оборот, реализиран през това шестмесечие.

В случая, договореният бонус представлява търговска отстъпка от цената, условието за предоставянето на която е достигането на определен оборот.

Как следва да се документира предоставената отстъпка за достигнатия оборот от вашия клиент, т. нар. „бонус оборот“?

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

Разглежданият случай, при който отстъпката е дължима, при положение, че оборотът, реализиран от клиента, превиши определена сума за договорения шестмесечен период, попада в хипотезата на изр. 2 на чл. 26, ал .5, т.1 от ЗДДС.  Договорената отстъпка е дължима след датата на данъчното събитие за всяка една от доставките, с реализирането на които е достигнат съответния оборот. В този случай, основанието за намаляване на данъчната основа на доставките, с които е достигнат оборота, възниква когато бъде реализиран този оборот, т.е. достигането на договорения оборот е основание за предоставяне на отстъпка и съответно за намаляване на данъчната основа на конкретните доставки, благодарение на които е достигнат.

Видно е, че в конкретния случай, представляваната от вас фирма, дължи намаление в данъчната основа на доставките, извършени в рамките на договорения шестмесечен период, благодарение на които е достигнат определения оборот. По силата на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС възниква основание за изменение на данъчната основа на извършените от вас доставки в посока намаление. Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа се издава кредитно известие.

Т.Е. В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ, ПО СИЛАТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И ВАШИЯ КЛИЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКА ЗА ОПРЕДЕЛЕН ДОСТИГНАТ ОБОРОТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО, ЗА ВАС ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ С РАЗМЕРА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТСТЪПКА.

Освен реквизитите по чл. 114 от ЗДДС, издаденото от вас кредитно известие задължително следва да съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за неговото издаване. Като основание за издаване на кредитното известие следва да впишете „търговска отстъпка за постигнат оборот“.

ТЪЙ КАТО В РАМКИТЕ НА ШЕСМЕСЕЧИЕТО СА НАПРАВЕНИ МНОГО ДОСТАВКИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗДАДЕНИ ФАКТУРИ, ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ КЪМ КОЯ ОТ ТЯХ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗДЕДЕНО КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ?!

Отговорът на този въпрос се крие в разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗДДС, по силата на която, когато търговската отстъпка или намалението се предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, А КОГАТО ЗА ДОСТАВКАТА СА ИЗДАДЕНИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФАКТУРИ – С КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВАТ НОМЕРАТА НА ВСИЧКИ ИЗДАДЕНИ ФАКТУРИ ЗА ДОСТАВКАТА.

ОБОБЩЕНИЕ:

Договореният бонус, условието за предоставянето, на който е реализирането на определен оборот в рамките на шестмесечието, следва да се документира с издаването на кредитно известие. Като основание за издаване на кредитното известие се вписва „търговска отстъпка за постигнат оборот“. В кредитното известие се посочват номерата на всички издадени документи, за които се отнася.

Тъй като масова практика е големите фирми да изискват от клиента, достигнал определения оборот в рамките на договорения срок, да издаде фактура за получената сума на отстъпката с основание „Бонус  за постигнат оборот“, за да му бъде изплатено дължимото, следва да се има предвид, че така издадената фактура не е данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1. Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. тъй като тя и следвало да документира извършена доставка /чл. 113, ал. 1 от ЗДДС/. В случая, не е налице данъчно събитие по доставка на стока или услуга, или авансово плащане, свързано с него, което означава, че не е налице основание за издаване на фактура при достигане на сумата от търговската отстъпка по договора.