В процеса на работата си нотариус, регистриран за целите на ЗДДС, извършва плащания от своята банкова сметка от името и за сметка на своите клиенти. Става въпрос за такси към различни държавни институции, които са дължими от клиентите на нотариуса – например: държавни такси към Агенцията по вписванията, към Агенцията по кадастъра, местни данъци към съответната Община и други разходи, които възникват при извършване на конкретното нотариално удостоверяване /такси, които се налага да бъдат платени от нотариуса по повод получаване на информация от информационните системи и документи, свързани със страните по сделките/. За възстановяване на направените в тази връзка разходи нотариусът получава суми от своите клиенти.

В редовете по-долу ще отговорим на въпроса:

За получените суми от свои клиенти за възстановяване на разходите за издадени скици, държавни такси, местни данъци и други такси, които се налага да бъдат платени от нотариуса, следва ли последният да издаде фактура и да начисли ДДС? Могат ли да бъдат разглеждани като разходи съпътстващи основната доставка на нотариалната услуга?

Общият ред за определянето на данъчната основа при доставки на територията на страната…