Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, извършва търговия на стоки на територията на България и Германия. Клиенти на дружеството са юридически лица, регистрирани за целите на ДДС, съответно в България и Германия. Българското дружество е договорило със своите клиенти от Германия бонус в размер на 5%, който се предоставя под формата на допълнителна стока. Условието за получаване на бонуса е в рамките на една година да е достигнат оборот на стойност 20 000 евро. Когато това условие е изпълнено, българското дружество изпраща стока по избор на клиента на стойност 1000 евро.

Въпросите са:

  1. С какъв документ следва да се изпрати стоката, предоставена под формата на бонус?
  2. С каква стойност следва да се отрази доставката на бонус стоката във VIES декларацията?
  3. Следва българското дружество да извърши корекция на ползвания данъчен кредит при доставката на стоката, представляваща бонус?

В търговската практика се предоставят бонуси с различен характер. В конкретния случай става въпрос за т.нар. натурален рабат от договорената цена на доставките, т.е. предоставя се бонус под формата на допълнително количество стока като процент от постигнат оборот. Редът за данъчното…