Управляваната от вас фирма е с основен предмет на дейност търговия. Регистрирана е  за целите на ЗДДС. По банковата сметка на дружеството постъпват парични средства от клиент – фирма, установена в Сърбия /трета страна/. Полученият паричен превод представлява авансово плащане във връзка с предстоящ износ на договорено количество стоки.

Въпросите, които възникват и на които ще отговорим в редовете по – долу са:

  1. Следва ли да издадете фактура за полученото авансово плащане от вашия сръбски клиент?
  2. Как и къде следва да бъде отразена сумата за аванса в дневника за продажбите?
  3. Ако не бъде издадена фактура при полученото авансово плащане от трета страна, има ли и какви са санкциите?

Следва ли да бъде издадена фактура за полученото авансово плащане от трета страна?

Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчнозадължено лице – доставчик, е длъжно да издаде…