Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и стоки, дневни пари за болничен престой, обезщетение за операции, дентална помощ/ са валидни за случаи на злополука и заболяване. Застраховката и включените в нея медицински услуги ще бъдат използвани на територията на България и ще бъдат достъпни за всички работещи в дружеството, в това число и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Месечната вноска е в размер до 60 лв. месечно за едно лице.

Възникват следните въпроси, на които ще отговорим в редовете по-долу:

  1. Посочените разходи за сключване на медицинска застраховка подлежат ли на облагане с данък върху разходите по ЗКПО?
  2. Дължат ли се осигурителни вноски върху разходите за направената медицинска застраховка в полза на служителите?
  3. Получените суми от служителите представляват ли облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ и следва ли да бъдат декларирани от тях?
  1. Посочените разходи подлежат ли на облагане с данък върху разходите по ЗКПО?

По смисъла на чл. 204, ал. 1, т. 2 с  данък върху разходите се облагат…