Собственик сте на фирма с предмет на дейност търговия, регистрирана за целите на ЗДДС. Поради една или друга причина, взимате решение да дерегистрирате фирмата. Към момента на дерегистрация фирмата ви притежава дълготрайни материални активи, за които сте се възползвали от правото си приспадане на данъчен кредит към момента на тяхното закупуване. Съответно след толкова години въпросните активи са напълно амортизирани.

И сега въпросът ви към вашия счетоводител е следния:

Към дата на дерегистрация следва ли да начислите ДДС за наличните активи или следва да предприемете други мерки преди да пристъпите към дерегистриране?

След като поставяте този въпрос на вашето счетоводство, то очевидно сте запознат с нормата на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, по силата на която към датата на дерегистрация се счита, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло или частично е използвало данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за…