Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, има сключен договор с туроператор, установен на територията на страната, който му възлага ангажименти за превоз на пътници от България до други държави. Дружество няма лиценз за международен транспорт. Превозът се извършва като се използват услугите на фирми превозвачи, които разполагат с лиценз за международен транспорт, като за извършената услуга последните издават фактура с нулева ставка на данъка.

Възниква въпроса:

  1. Каква ставка на данъка следва да приложи българското дружество /0% или 20%/, когато префактурира услугата по транспорт на пътници, извършена от фирми превозвачи, разполагащи с лиценз за международен транспорт?

Определение на понятието „превоз на пътници“е дадено в § 1, т. 3 от ДР на Закона за автомобилните превози /ЗАП/, съгласно който…