Вие сте съдружник в ООД или собственик на ЕООД, където сте самоосигуряващо се лице. Случва се, от време на време или пък често, да получавате доход като физическо лице във връзка с извършени услуги по граждански договори, сключени между вас и други фирми.

Какви задължения възникват за вас като самоосигуряващо се лице, придобило доход от извънтрудови правоотношения:

  • Дължите авансово данък. След като сте самоосигуряващо се лице, фирмата – платец на дохода по граждански договор НЯМА задължение да удържа и внася този данък.
  • Следва да декларирате обстоятелството, че сте самоосигуряващо се лице пред платеца на дохода.
  • Длъжни сте до края на месеца следващ всяко тримесечие от годината, да внасяте дължимия данък.
  • Имате задължение да подавате декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за декларирането на авансовия данък до края на месеца следващ тримесечието.
  • За последните три месеца от годината авансова вноска не се прави.
  • До 30 април на следващата година се прави годишно изравняване с данъчната декларация.

Как…