Българско дружество, упражняващо дейност в сферата на IT услугите и регистрирано за целите на ЗДДС, периодично закупува софтуер, необходим за реализиране на възложени поръчки от клиенти. Софтуерът се закупува по електронен път предимно от фирми установени извън Европейския съюз. За покупката на софтуера дружеството получава фактури, които са без начислен данък.

Възниква въпроса:

  1. Следва ли дружеството – данъчно задължено лице, регистрирано по реда на ЗДДС да начислява данък и да съставя протокол по чл. 117 от ЗДДС?
  2. Къде следва да се отрази протокола по чл. 117 при изготвяне на справката декларация по ЗДДС?

На първо място е важно да се обърне внимание, че ЗДДС разграничава два вида софтуер:

  • стандартен
  • нестандартен

В §1, т. 25 от ДР на ЗДДС е дадена легална…