Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, с основен предмет на дейност търговия с резервни части, сключва договор за доставка с клиент – фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Въз основа на сключения договор, италианската фирма извършва 100 % авансово плащане към българската фирма за бъдещата доставка на стоки. Българската фирма, от своя страна, извършва авансово плащане към фирма, регистрирана за целите на ДДС във Франция за доставка на стоките, които са предназначени за италианската фирма. След извършване на авансовото плащане и в рамките на договорените срокове, резервните части се транспортират директно от Франция към купувача в Италия, т.е. френската фирма директно доставя стоките на италианската фирма.

Трябва ли българската фирма да издаде фактура към италианската фирма за направеното авансово плащане? Как следва да бъде документално оформена доставката на резервни части?

Тристранната операция, регламентирана с чл. 15 от ЗДДС, представлява извършване на доставка на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

  1. регистрирано лице в държава…