Съдружник сте във фирма, където работите по договор за управление и контрол. Постоянно ви се налага да пътувате в командировка във връзка с дейността на управляваната от вас фирма, за което ви се изплащат командировъчни – пътни, дневни и квартирни.

Първо ще отговорим на въпроса имате ли право на командировъчни в качеството ви на съдружник, работещ по договор за управление и контрол и получените суми за командировъчни подлежат ли на облагане съгласно ЗДДФЛ?

Да започнем с това, че по силата на &1, т. 26, буква „з“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на…