Сдружение е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Също така е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта като спортен клуб и отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 2 от същия закон. Спортният клуб е вписан в регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС като член на съответната спортна федерация. Някои от основните цели на сдружението са: да организира и ръководи тренировъчния процес и състезателна дейност на всички членове, както и привличане и насърчаване на младото поколение за практикуването и развитието на съответния спорт и изграждане на физическа култура; организиране, администриране и провеждане на спортни състезания, държавни първенства, турнири по съответния спорт; подготовка на състезатели, популяризиране на съответния спорт сред населението …. Спортният клуб организира състезания по съответния спорт, като част от средствата за постигане на поставените цели са от такси за участие в състезанията.

  1. Средствата от такси за участие в състезания могат ли да бъдат третирани като приход от нестопанската дейност на спортния клуб?
  2. Формират ли облагаем оборот за регистрация за целите на ЗДДС средствата от такси за участие в състезания?!

Средствата от такси за участие в състезания могат ли да бъдат третирани като приход от нестопанската дейност на спортния клуб?

Целите, както и средствата за постигането им, и дейността на юридическите лица с нестопанска дейност, са…