Юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС, е закупило недвижим жилищен имот през 2016 г. от физическо лице, нерегистрирано за целите на ЗДДС. При покупката не е начислен ДДС и съответно не е ползван данъчен кредит. Имотът е използван за необлагаеми доставки. През 12.2022 г. юридическото лице възнамерява да продаде  имота на физическо лице.

Въпросът е:

  1. При последваща продажба на недвижимия жилищен имот от страна на дружеството, следва ли да се начисли ДДС и може ли задълженото лице да се възползва от чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДС ?

На основание на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:

  1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение…