Българско дружество желае да придобие правото върху регистрирана търговска марка от физическо лице. В тази връзка е сключен договор с предмет прехвърляне правото на правото върху комбинирана търговска марка. Физическото лице е декларирало пред дружеството, че не е самоосигуряващо се лице и е осигурено върху максималния осигурителен доход към момента на продажбата.

Възникват въпросите:

  1. Доходите от тази продажба облагаеми ли са и по какъв ред?
  2. Тъй като дружеството е платец на дохода задължено ли е да удържа данък и върху каква основа?

Интелектуалната собственост се отнася до всички изключителни права върху интелектуалните произведения. Тя включва две категории права:

  • индустриалната собственост, която включва изобретения (патенти), търговски марки, промишлени дизайни и модели и наименования за произход, и
  • авторското право,…