В качеството си на физическо лице притежавате складови площи, които отдавате под наем на юридически лица. Също така сте собственик и на имоти, които отдавате под наем за жилище на физически лица, които не са търговци. Имате сключени договори за отдаване под наем, както с физическите, така и с юридическите лица.

Въпросите, които си задавате и на които ще отговорим са:

  1. Подлежите ли на регистрация съгласно ЗДДС за получените доходи от отдаване под наем на недвижими имоти при достигане на облагаемия оборот от 50 000 лева?
  2. Как се формира облагаемият оборот за целите на регистрация по ЗДДС – от брутната сума преди приспадане на 10% нормативно признати разходи по ЗДДФЛ или след приспадането им?
  3. Кой оборот е облагаем за целите на регистрация съгласно ЗДДС?

Подлежите ли на регистрация съгласно ЗДДС за получените доходи от отдаване под наем на недвижими имоти при достигане на облагаемия оборот от 50 000 лева?

Това, че отдавате под наем имоти, в качеството си на физическо лице, не ви освобождава от задълженията, които възникват за вас от гледна точка на ЗДДС.…