Физическо лице, което е руски гражданин, притежава разрешение за продължително пребиваване. Лицето получава пенсия за инвалидност от Русия и съответно разполага с документ, издаден от компетентните власти на Руската федерация, удостоверяващ статута му на пенсионер там. Лицето извършва консултантска дейност. Във връзка с упражняваната дейност има регистрация като лице, упражняващо свободна професия в България.

Възникват въпросите:

  1. За руския гражданин – пенсионер, притежаващ разрешение за продължително пребиваване в България и упражняващ свободна професия, възниква ли задължение за задължително здравно и социално осигуряване съгласно българското законодателство?
  2. Следва ли лицето да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице ОКд-5?
  3. Какъв е реда на облагане на придобития доход съгласно ЗДДФЛ?
  4. Възниква ли задължение за издаване на фактури и касов бон при получаване на плащания в брой?

 Задължение за задължително здравно осигуряване:

Между Република България и Руската федерация, считано то 20.03.2010 г, е в сила договор за социална сигурност, обнародван в бр. 20 от 12.03.2010 г. на ДВ, изменен и допълнен с бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.

Съгласно чл. 6, т. 1 от Договора, осигурените лица, спрямо които се прилага този Договор, се подчиняват изключително на законодателството на тази Договаряща се страна, на територията на която:

  • за Република България са наети лица или са самоосигуряващи се, а
  • за Руската федерация – извършват трудова и/или друга дейност.

От това основно правило са предвидени изключения, които са…