Една година след сключване на трудовия договор, служителят представя на работодателят си решение на ТЕЛК, с което е определена трайно намалена работоспособност – 75%.

Въпросът е:

  1. Служителят има ли право на отпуск в размер на 26 работни дни за годината преди представянето на решението на ТЕЛК?

На основание чл. 319 от Кодекса на труда, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко…