Местно физическо лице предоставя заем на друго физическо лице в размер на 15 000 лева за срок от четири години, а също така предоставя заем и на фирма „Е“ ЕООД в размер на 50 000 лева за срок от пет години.

Сключени са договори за предоставения паричен заем, съответно с физическото лице и с фирмата, като са приложени и погасителни планове към договорите.

В договорите за заем е уговорено физическото лице, предоставило заемите, ежемесечно да получава лихва по паричните заеми, както от фирмата  така и от физическото лице.

Какви задължения възникват за страните по договорите за заем във връзка с облагане на дохода от лихва според разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица?

Съгласно чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал.…